Seurakuntavaalit käydään ensi marraskuussa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossamme. Vaalien markkinointia ja viestintää varten on laadittu kampanja, jossa jokainen voi liittää oman ajatuksensa siihen, millainen on juuri minun kirkkoni tai millainen haluaisin sen olevan. Vaalien viisi pääteemaa ovat: Minun kirkkoni uskoo, toivoo, rakastaa, uudistuu ja on lähellä. Vaaleja varten on perustettu infosivusto osoitteessa seurakuntavaalit.fi, jossa aiheesta selostetaan tarkemmin.

Yleiskirkollinen Kotimaa-lehti (16.8.18) arvioi kriittisesti pääkirjoituksessaan seurakuntavaalien mainontaa. Kotimaa pitää markkinointia turhan yksilökeskeisenä, vaikka kampanjan tarkoituksena on sinänsä hyvä ajatus, eli äänestysaktiivisuuden lisääminen. Mainoksen teksteinä ovat esimerkkeinä Minun mielipiteeni, minun sanani, minun arvoni. Kampanja haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ehdokkaaksi asettumalla tai äänestämällä voi vaikuttaa siihen millainen oma kirkkoni on.

Kirkkomme perusongelma tänä aikana on se, että yhä harvempi kokee seurakuntansa omakseen. Kirkko voidaan mieltää nyky-yhteiskunnassa instituutioksi, joka hoitaa tiettyjä uskontopalveluja. Näin ajateltuna kirkko saatetaan kokea melko ulkokohtaisesti, eli että se ei liity mitenkään tai vain vähäisiltä osin omaan elämään. Meidän kajaanilaisten kohdalla voidaan löytää myös äänestysaktiivisuuteen liittyvä näkökohta, joka nousi esiin viime kunnallisvaalien yhteydessä. Kajaanilaisten äänestysprosentti oli 49,3, joka oli Suomen alhaisin.

Viime kunnallisvaalien yhteydessä ei kovin laajasti pohdittu eikä edes löydetty selityksiä sille, mitkä tekijät olivat Kajaanin heikon äänestysaktiivisuuden syynä. Ajatuksena voisi esittää Kotimaa-lehden kannanottoon viitaten, että eikö liian voimakas yksilökeskeisyys johda siihen, että kaikkia instituutioita, eli yhteiskunnan rakenteita ja järjestelmiä aletaan pitää etäisinä ja oman elämänpiirin ulkopuolisina toimijoina?

Me arvostamme omaa suomalaista yhteiskuntaamme. Yhteiskunta ei tule koskaan valmiiksi, vaan sen eteen on jatkuvasti tehtävä työtä. Yhteisissä vaaleissa annetaan valtakirja päättäjille, joiden tehtävänä on edelleen kehittää kaikkia yhteiskunnallisia toimintoja. Siihen tarvitaan edustuksellista demokratiaa, joka on sivistyksemme perustus. Tämän vuoksi kaikkia vaaleja on syytä arvostaa.

Seurakuntavaaleissa on äänioikeus laskettu 16 vuoteen. Juuri nuorten näkökulmasta yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi tehdä ymmärrettäväksi ja omakohtaiseksi. Meidän vanhempien tulisi ajatella, että haluamme edistää nuoren sukupolven kasvua ja kehitystä, jossa he ottavat entistä enemmän vastuuta itsestään ja yhteisistä asioista. Tarvitsemme seurakunnassa sekä omakohtaisuutta että yhteisöllisyyttä, koska nämä molemmat puolet tukevat toinen toistaan. Minun kirkkoni on meidän kirkkomme!