Vuoden 2015 alussa tuli voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Tässä tarkoituksessa viranomaisen tulee arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan.

Ihmisarvon käsite viittaa ihmisten synnynnäiseen ja luovuttamattomaan arvoon sekä jokaisen oikeuteen nauttia perustavanlaatuisista oikeuksista yhdenvertaisesti muiden kanssa. Jokaisen kristityn tulee hyväksyä periaate ihmisen luovuttamattomasta ihmisarvosta hänelle kuuluvana oikeutena.

Yhdenvertaisuus on tärkeä inhimillinen eettinen arvo ja periaate, joka mittaa yhteisöjen toimintatapaa. Kaikkien yhteisöjen ja koko yhteiskunnan tehtävänä on seurata, miten yhdenvertaisuuden periaatetta toteutetaan käytännössä. Lain mukaan viranomaisia velvoittavat yhdenvertaisuuslain säännökset velvoittavat myös kirkon ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymien viranomaisia silloin, kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää. Myös seurakuntien tulee seurata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

Syrjinnästä on kyse silloin, kun jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin iän, alkuperän, kansalaisuuden, yms. henkilöön liittyvän syyn perusteella vertailukelpoisessa tilanteessa. Jokainen vähänkin herkän omantunnon omaava saattaa kokea, että häntä ei ole kohdeltu kaikissa tilanteissa samalla tavalla kuin toisia. Ei ole kuitenkaan olemassa tarkkaa mittaa siitä, että kaikkia kohdellaan yhdenmukaisesti. Siksi toimintatapoja on aina arvioitava.

Häirinnällä tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan. Ihmisarvoloukkauksia tapahtuu koko ajan. Häirintä on myös ilmiö, jossa käyttäytymisellä luodaan syrjinnän vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Vihapuhetta tai kirjoittelua tunnistetaan entistä herkemmin. Niihin kyetään tarvittaessa puuttumaan. Ristiriitatilanteita on kyettävä ratkaisemaan niin, ettei kenenkään ihmisarvoa loukata. Laki yhdenvertaisuudesta pyrkii suojaamaan ja turvaamaan jokaisen perusoikeutta omaan ihmisarvoon. Tämän lain olemassaolo on syytä tiedostaa ja sitä on jokaisen syytä noudattaa omassa henkilökohtaisessa elämässään.